Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Kế hoạch thực hiện Chương trình Giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2020-2030 trong năm 2030

Ngày 04/4/2023 Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 1200/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2020-2030 trong năm 2023

Nhằm tiếp tục thực hiện mục tiêu về tập trung các giải pháp ngăn chặn xu hướng tái ô nhiễm môi trường, từng bước cải thiện chất lượng môi trường Thành phố, thích ứng với biến đổi khí hậu và hướng tới đạt được các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 tại Quyết định số 1055/QĐ-UBND ngày 29/3/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Chương trình Giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2020-2030. Ngày 04/4/2023 Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 1200/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2020-2030 trong năm 2023. Thành phố sẽ rà soát và đẩy mạnh các giải pháp đồng bộ để hoàn thành 03 nhóm mục tiêu và 18 chỉ tiêu cụ thể.

Theo đó, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (Ban Quản lý) thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Chủ trì, phối hợp kiểm tra các Công ty phát triển hạ tầng và doanh nghiệp đang hoạt động trong các KCX, KCN về công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt quản lý đối với loại hình cho thuê nhà xưởng. Các khu công nghiệp, dự án lớn trước khi đi vào hoạt động phải có công trình xử lý chất thải (nước thải, khí thải) đạt quy chuẩn môi trường và hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục truyền số liệu trực tiếp cho Sở Tài nguyên và Môi trường để giám sát thường xuyên.

2. Phối hợp thanh kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước.

3. Phối hợp điều tra, đánh giá, phân loại và xây dựng cơ sở dữ liệu về nguồn thải trên địa bàn Thành phố.

4. Phối hợp định kỳ điều tra, khảo sát, cập nhật số liệu thống kê, thông tin, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý chất thải rắn (nguồn phát sinh, khối lượng, thành phần tính chất chất thải, công tác thu gom vận chuyển, tái chế, xử lý các loại chất thải rắn,…)

5. Phối hợp tổ chức triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn (tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện, kiểm tra, giám sát, …)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
46805625