Tra cứu văn bản

Hiển thị kết quả từ 21 - 40 trong 682 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 35
Stt Ký hiệu văn bản Ngày ban hành Tóm tắt Tải về
21 91/2017/NĐ-CP 31/07/2017 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
22 91/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế
23 91/2015/QH13 24/11/2015 Bộ luật dân sự 2015
24 91/2014/NĐ-CP 01/10/2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều tại các nghị định quy định về thuế
25 9028/QĐ-BCT 08/10/2014 Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp hỗ trợ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
26 90/2006/NĐ-CP 06/09/2006 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở
27 89/2017/TT-BTC 23/08/2017 Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 35/2017/NĐ-P ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong khu kinh tế, khu công nghệ cao
28 89/2016/TTLT-BTC-BCT 23/06/2016 Hướng dẫn thực hiện cơ chế một cửa quốc gia
29 89/2015/QH13 23/11/2015 Luật Thống kê năm 2015
30 889/QĐ-TTg 24/06/2020 Phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021 - 2030
31 88/2020/NĐ-CP 28/07/2020 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc
32 88/2015/QH13 20/11/2015 Luật Kế toán 2015
33 88/2015/NĐ-CP 07/10/2015 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
34 88/2007/NĐ-CP 28/05/2007 về thoát nước đô thị và khu công nghiệp.
35 88/2006/NĐ-CP 29/08/2006 Về đăng ký kinh doanh
36 879/TCHQ-TXNK 23/02/2021 Về xử lý thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu (SXXK) đưa đi thuê gia công
37 87/2018/TT-BTC 27/09/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế
38 87/2004/QĐ-TTg 19/05/2004 Về việc ban hành Quy chế Quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam
39 85/2015/TT-BTC 03/06/2015 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động hóa chất
40 85/2015/NĐ-CP 01/10/2015 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về chính sách đối với lao động nữ
Hiển thị kết quả từ 21 - 40 trong 682 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 35