Tra cứu văn bản

Hiển thị kết quả từ 21 - 40 trong 682 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 35
Stt Ký hiệu văn bản Ngày ban hành Tóm tắt Tải về
21 80/2006/NĐ-CP-PL 09/08/2006 Phụ lục I DANH MỤC CÁC DỰ ÁN PHẢI LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (Ban hành kèm theo Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ)
22 1107/QĐ-TTg 21/08/2006 V/v phê duyệt quy hoạch phát triển các KCN ở Việt nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020
23 88/2006/NĐ-CP 29/08/2006 Về đăng ký kinh doanh
24 90/2006/NĐ-CP 06/09/2006 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở
25 12/2006/QĐ-BTNMT 08/09/2006 Về việc ban hành Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.
26 101/2006/NĐ-CP 21/09/2006 Quy định việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư
27 108/2006/NĐ-CP 22/09/2006 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
28 1088/2006/QĐ-BKH 19/10/2006 Về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam
29 151/2006/NĐ-CP 20/12/2006 VỀ TÍN DỤNG ĐẦU TƯ VÀ TÍN DỤNG XUẤT KHẨU CỦA NHÀ NƯỚC
30 04/2007/NĐ-CP 08/01/2007 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
31 10/2007/QĐ-TTg 23/01/2007 BAN HÀNH HỆ THỐNG NGÀNH KINH TẾ CỦA VIỆT NAM
32 23/2007/NĐ-CP 12/02/2007 Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
33 24/2007/NĐ-CP 14/02/2007 Quy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp
34 53/2007/NĐ-CP 04/04/2007 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
35 32/2007/TT-BTC 09/04/2007 Hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng
36 59/2007/NĐ-CP 09/04/2007 Về quản lý chất thải rắn
37 88/2007/NĐ-CP 28/05/2007 về thoát nước đô thị và khu công nghiệp.
38 07/2007/TT-BTNMT 03/07/2007 Hướng dẫn phân loại và quyết định danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường cần xử lý
39 09/2007/TT-BTM 17/07/2007 Hướng dẫn thi hành Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2007 quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
40 02/2007/TTLT-BCT-BTNMT 30/08/2007 Về hướng dẫn thực hiện Điều 43 Luật Bảo vệ môi trường về tiêu chuẩn, điều kiện kinh doanh nhập khẩu phế liệu.
Hiển thị kết quả từ 21 - 40 trong 682 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 35