Tra cứu văn bản

Hiển thị kết quả từ 41 - 60 trong 682 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 35
Stt Ký hiệu văn bản Ngày ban hành Tóm tắt Tải về
41 106/2007/TTLT/BTC-BTCMT 06/09/2007 Sửa đổi bổ sung thông tư liên tịch số 125/2003/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/12/2003 của Bộ tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003 của Chính phủ về Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.
42 21/2008/NĐ-CP 28/02/2008 Về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
43 29/2008/NĐ-CP 14/03/2008 Quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế
44 04/2008/TT-BTNMT 18/09/2008 Hướng dẫn lập, phê duyệt hoặc xác nhận đề án BVMT và kiểm tra, thanh tra việc thực hiện đề án BVMT
45 106/2008/NĐ-CP 19/09/2008 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước
46 19/2008/TT-BXD 20/11/2008 Hướng dẫn thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu kinh tế
47 84/2008/QĐ-UBND 11/12/2008 Về ban hành quy trình điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 tại TPHCM
48 93/2008/QĐ-UBND 26/12/2008 Về thẩm quyền thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị và quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn tên địa bàn TPHCM
49 04/2009/NĐ-CP 14/01/2009 Về ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường
50 12/2009/NĐ-CP 10/02/2009 Về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
51 23/2009/NĐ-CP 27/02/2009 Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở
52 09/2009/TT-BXD 21/05/2009 Quy định chi tiết thực hiện một số nội dung của Nghị định số 88/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 của Chính phủ về thoát nước đô thị và khu công nghiệp
53 56/2009/NĐ-CP 30/06/2009 Về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
54 08/2009/TT-BTNMT 15/07/2009 Quy định quản lý và bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp và cụm công nghiệp
55 117/2009/NĐ-CP 31/12/2009 Về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
56 42/2010/NĐ-CP 15/04/2010 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng
57 43/2010/NĐ-CP 15/04/2010 VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
58 102/2010/NĐ-CP 01/10/2010 Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh Nghiệp
59 12/2011/TT-BTNMT 14/04/2011 Quy định về quản lý chất thải nguy hại
60 29/2011/NĐ-CP 18/04/2011 Quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường
Hiển thị kết quả từ 41 - 60 trong 682 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 35